ยังนำ! นิด้าโพล เผยผลสำรวจครั้งที่ 6 คน กทม.อยากได้ ‘ชัชชาติ’ เป็นผู้ว่าฯมากที่สุด

ยังนำ! นิด้าโพล เผยผลสำรวจครั้งที่ 6 คน กทม.อยากได้ ‘ชัชชาติ’ เป็นผู้ว่าฯมากที่สุด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 6” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 6 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 29.74 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 8 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.97 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 1.29 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล อันดับ 11 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.52 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังไม่ตัดสินใจ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯกทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 35.56 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.41 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 10.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 26.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 11.17 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.94 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.17 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.74 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 29.03 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 24.93 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 11.44 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 31.07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 2 ร้อยละ 27.68 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.56 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 9.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.64 ระบุว่าเป็น ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.01 ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 14.23 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 8.37 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ด้านบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.70 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 5.16 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

อันดับ 6 ร้อยละ 4.10 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 7 ร้อยละ 3.72 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 9 ร้อยละ 3.03 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 10 ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 1.90 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 12 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล

อันดับ 13 ร้อยละ 1.14 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.37 ระบุว่า อื่นๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัครจากพรรค ไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี ผู้สมัครจากพรรคไทยศรีวิไลย์ และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1.กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 31.85 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.45 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 8.89 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อยละ 6.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

2.กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 34.64 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 23.46 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 7.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.15 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3.กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 32.39 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 25.51 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 10.12 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 5.67 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ

4.กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 20.82 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.38 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 7.92 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 27.12 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 22.60 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 11.87 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 6.22 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

6.กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 19.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 3 ร้อยละ 11.30 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อยละ 7.11 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ เร่งหน่วยงานรัฐปรับปรุงกฎ-ระเบียบให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล
บทความถัดไป‘ประเสริฐ’ ชี้ ถ้าเป็นนายกฯจะส่งสัญญาณไปถึง ‘หน.พปชร.’ เพื่อให้ส่ง รมช. ตามโควต้าของพรรค เพื่อแก้ปัญหา