ครม.ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ นั่งที่ปรึกษานายกฯ หลังเพิ่งเกษียณ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา

ครม.ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หลังเกษียณไม่ถึงเดือน มีผลวันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1.นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และ 2.นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการระดับสูง) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้ง นายนพดล พลเสน เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอการแต่งตั้ง นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายกฯ ย้ำ ไม่มีการปรับ ครม. พร้อมขอบคุณที่ทำงานร่วมกันมากว่า 2 ปี
บทความถัดไปแก่งกระจาน ไฟเขียวมาตการโควิด-19 จัดศึกเสือภูเขาใจเกินร้อย-Bike 4 All สนามท้าย