‘ทัพเรือ’ ตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ ยัน ‘เรือดำน้ำ’ ยังมีตามยุทธศาสตร์ชาติ ยินดีปฏิบัติตาม รบ.สั่งการ

‘บิ๊กเฒ่า’ แต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพเรือชุดใหม่ มอบหมายแถลงเจตนารมณ์และนโยบายประจำปี 2565 ยัน ‘เรือดำน้ำ’ ยังมีตามยุทธศาสตร์ชาติ ยินดีปฏิบัติตาม รบ.สั่งการ คำนึงถึง ปชช.เป็นหลัก หลังโควิด-19 พ่นพิษ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพเรือชุดใหม่ โดยมอบหมายให้ พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นโฆษกกองทัพเรือ พล.ร.ต.อนุวัต ดาผิวดี เลขานุการกองทัพเรือ เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ พล.ร.ต.อภิชาติ วรภมร ฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็นรองโฆษกกองทัพเรือ น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ และแพทย์จีน ปรียาดา บัวสมบุญ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในปีนี้เป็นการสานงานต่อเนื่องจากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนกองทัพเรือตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดองเป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ พร้อมย้ำผู้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”

ทีมโฆษกกองทัพเรือชุดใหม่ (ภาพโดย กองทัพเรือ)

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวต่อว่า ส่วนนโยบายเร่งด่วนและสำคัญที่สุดที่ ผบ.ทร.ได้กำชับให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือได้แก่ 1.การพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มขีดความสามารถ ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2.การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยที่กำลังจะเกิดในขณะนี้ และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 3.การดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับปรุงที่พักอาศัย การสวัสดิการ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ผบ.ทร.ได้มอบเจตนารมณ์ของ ผบ.ทร. จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ 1.พิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนในการ
ป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดต่อสาบันพระมหากษัตริย์ทุกรูปแบบ พร้อมน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการและพระบรมราโชบายมาเป็นหลักสำคัญในการปฎิบัติงาน ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2.ดำรงความพร้อมของกองทัพเรือ ดำเนินการทั้งการเตรียมองค์บุคคล องค์วัตถุ และยุทธวิธีให้พร้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการดูแล รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง

“3.ดำรงความต่อเนื่องในความร่วมมือและความสัมพันธ์กับกองทัพเรือมิตรประเทศ นานาชาติ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อย่างสมดุล ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ สร้างความสงบสันติ พัฒนาไปได้ โดยไม่หวาดระแวงกัน 4.สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ตั้งแต่ในภาวะปกติ จนถึงภาวะวิกฤติ รวมถึงการบูรณากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่าง ๆและภาคประชาชน

“5.ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 6.ปลูกฝังกำลังพลกองทัพเรือให้มีสุขภาพแข็งแรง มีระเบียบวินัย และมีขวัญกำลังใจที่ดี ต้องส่งเสริมคนดีให้มีความเจริญก้าวหน้า ปลูกฝังอุดมการณ์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในการเป็นทหารเรือ สำหรับผู้กระทำความผิด ต้องได้รับการลงโทษโดยไม่มีการละเว้น 7.ดำรงความต่อเนื่องเรื่องสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ ให้มีความเพียงพอกับความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน

“8.การจัดทำความต้องการและงบประมาณ การวางแผนงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ เงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากภาษีของประชาชน ต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ประเทศชาติ และประชาชนให้ได้มากที่สุด 9.ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน และ 10.ส่งเสริมระบบงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมทางการทหารของกองทัพเรือ และรัฐวิสาหกิจในกำกับให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเอง และต่อยอดสู่สายการผลิตได้” พล.ร.ท.ปกครองกล่าว

เมื่อถามว่ากองทัพเรือจะเดินหน้าเรื่องเรือดำน้ำอย่างไรต่อไป และจะชี้แจงสาธารณชนอย่างไรให้เข้าใจ พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า สิ่งที่กองทัพเรือประสบมาตลอดคือยุทธศาตร์กองทัพเรือที่กำหนดมีเรือดำน้ำเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ ทั้งนี้ ผบ.ทร.มอบนโยบายว่าเรื่องเรือดำน้ำยังเป็นยุทธศาสตร์กองทัพเรือ แต่สิ่งสำคัญคือความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการใช้เงินภาษีประชาชน ดังนั้น เรื่องนี้เราต้องวิเคราะห์และคิดให้ดี

“ทางกองทัพเรือยินดีปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งการมา โดยแผนการจัดซื้อเรือดำน้ำเรายังมีอยู่ แต่จะเลื่อน หรือปรับแผนอย่างไรยังไม่สามารถได้ แต่ยืนยันว่าเราต้องร่วมกันแก้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยที่ผ่านมาได้พูดคุยกับทางจีนมาตลอดและเขาก็เข้าใจเรา ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ” พล.ร.ท.ปกครองกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ลูกหลานวิ่งเล่นได้ ปู่ย่าตายายถูกใจ! กับ 3 ที่พักครอบครัวสำหรับคนกรุง
บทความถัดไปปิดโรงพัก! พบ ตร.ติดเชื้อ ยกแผงกั้นเหล็กปิดทางเข้า ติดป้ายแจ้งสถานที่เสี่ยงโควิด-19