โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 12 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 12 ราย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

ความว่า พระบรมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๑๒ นาย ดังนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฝนถล่มหนัก! น้ำท่วมขังลานจอดรถห้างดังแคราย แนะ ใครจอดไว้รีบเช็กด่วน
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และอีก 40 นาย