โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 41นาย

วันที่ 15 ต.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา

จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

Advertisement

1.ว่าที่พันเอก วรชิน เยาวรัตน์ เป็น พันเอก 2.ว่าที่พันเอก เจริญ สิวะทรัพย์ทวี เป็น พันเอก 3.ว่าที่พันโท ณรงวิทย์ ท้าววังใน เป็น พันโท 4.ว่าที่พันโท อุกฤษฏ์ เหลืองพยุง เป็น พันโท 5.ว่าที่พันโท ภัทรพล กตัญญู เป็น พันโท 6.ว่าที่พันโท ธนวัฒน์ รักพ่อ เป็น พันโท

คลิกอ่านราชกิจจาฯฉบับเต็ม

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image