‘ประยุทธ์’ เซ็นตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ นั่ง ‘ผอ.ศบค.ส่วนหน้า’ เร่งแก้โควิดชายแดนใต้

‘ประยุทธ์’ ตั้ง ‘บิ๊กเล็ก’ นั่ง ‘ผอ.ศบค.ส่วนหน้า’ เร่งแก้โควิดระบาดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในคำสั่งนี้ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วน หรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 2 ให้มี “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์
(2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการ 1
(3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการ 2
(4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ 3
(5) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
(6) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
(7) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
(8) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(10) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
(11) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
(12) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
(13) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
(14) แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กรรมการ
(15) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ
(16) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ
(17) อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ
(18) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการ
(19) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
(20) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ
(21) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ
(22) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ
(23) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ
(24) ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการ
(25) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ
(26) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1)
(28) รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมายกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2)
(28) ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(29) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (4)

มีหน้าที่และอำนาจ

1.กำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

2.ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้าเสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้าตามที่ร้องขอ

ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า และให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค.ส่วนหน้า

ข้อ 5 ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon