ไฟเขียวแก้กฎกระทรวงให้อำนาจ จนท.รัฐเปิดเผยข้อมูล ‘อนุชา’ ย้ำหน่วยงานรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์ความโปร่งใส

กก.ข้อมูลข่าวสารฯ ไฟเขียวแก้กฎกระทรวงให้อำนาจ จนท.รัฐเปิดเผยข้อมูล ‘อนุชา’ ย้ำ หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์ความโปร่งใส 6 ด้าน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2564 มีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ เข้าร่วม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โดยที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขกฎกระทรวง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทวิชาการ ระดับชํานาญงานที่เป็นหัวหน้า ระดับชํานาญการขึ้นไป ประเภทอํานวยและประเภทบริหาร โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นสามารถเทียบเคียงได้ มีอํานาจในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการ ตามนโยบายการเป็นรัฐบาลเปิด และประชาชนสามารถนําข้อมูลข่าวสาร ไปสร้างมูลค่าต่อยอดได้

ทั้งนี้ การแก้ไขกฎกระทรวงสืบเนื่องจากการรายงานผลดําเนินการเรื่องร้องเรียนและเรื่องอุทธรณ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่า 600 เรื่องต่อปี โดยมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคําขอข้อมูลข่าวสาร

นายอนุชากล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 6 ด้าน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1.การจัดหาพัสดุ 2.การให้บริการประชาชน 3.การบริหารงานของหน่วยงาน 4.การบริหารงบประมาณ 5.การบริหารงานบุคคล และ 6.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และนําข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผน Big Rock การปฏิรูปประเทศ โดยข้อมูลข่าวสารของรัฐที่เปิดเผยประชาชนต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ ต้องมีความความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon