ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ พรรคการเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม เว็บไชค์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ซึ่งได้ประกาศให้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
พลังชาติไทย

ลำดับที่ ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ได้มีหนังสือข้อลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑0๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖0

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทย
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ลำดับที่ รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พลังชาติไทย จำนวน ๑ คน นางบุญญาพร นาตะธนภัทร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒๕. ตุลาคม ๒๕๖๔

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon