‘ป.ป.ช.’จับมือบุคคลต้นแบบ ป้องกันทุจริต โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ

แฟ้มภาพ

“ป.ป.ช.” จับมือบุคคลต้นแบบ สร้างกัลยาณมิตรป้องกันทุจริต

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการจัดเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อขยายผลแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งการประสานงานให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 โดยบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรของ ป.ป.ช. นั้นได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดละ 10 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีได้รับการยอมรับให้เป็นบุคคลต้นแบบ อาทิ บุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ บุคคลที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ บุคคลที่เสียสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม บุคคลที่ยึดความถูกต้องตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ บุคคลที่พัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชน บุคคลที่ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส บุคคลที่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นต้น

โดยนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดการเสวนาตอนหนึ่งว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ให้ความสำคัญกับการยกย่อง เชิดชูคนดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เอาไปเป็นแบบอย่าง เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการทุจริต และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งหากแต่ละชุมชนมีการป้องกันการทุจริตที่ดี ก็เชื่อว่าจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงได้อย่างเห็นได้ชัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image