กกต.เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว ชี้ ปชช.ส่งได้ผ่าน 4 ช่องทาง ก่อน 20 ธ.ค.นี้

กกต.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้ว ชี้ ปชช.สามารถเสนอความเห็นได้ 4 ช่องทาง ก่อน 20 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต.ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 เพื่อเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 131 (1) ของรัฐธรรมนูญ และได้นำร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต. www.ect.go.th แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

โดยขอให้ส่งความคิดเห็นที่มีต่อร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว 4 ช่องทาง คือยื่นด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน กกต. ยื่นทางไปรษณีย์ ทาง Email : polparty@ect.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2143-8582 ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

สำหรับรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) 2564 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยมาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91 ได้กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน เป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละ 1 ใบ และได้กำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง

คลิกอ่าน ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon