ครม.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวง เพิ่มช่องทาง ยื่นเสียภาษีผ่านแอพพ์ ได้ครบวงจร

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงการคลัง เพิ่มช่องทางยื่นแบบเสียภาษีแบบครบวงจร ผ่านแอพพ์ของกรมสรรพากร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยื่นรายการแบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการเสียภาษีของประชาชน ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือบุคคลใด อาจยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือเอกสารอื่นใดให้กรมสรรพากรผ่าน Application Programming Interface (API) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ โดยกำหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ผู้นำส่งภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียน ที่สามารถระบุตัวตนเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ เมื่อยื่นรายการและชำระภาษีอากร ขอคืนภาษี หรือการดำเนินการอื่นๆแล้วเสร็จ จะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพากรได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองแล้ว

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ 1.เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษีของประชาชน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาษีที่ครบถ้วน สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3.เป็นการยกระดับรูปแบบการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและปลอดภัย ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon