นิพนธ์ นำ ปภ.MOU 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการ-ผลกระทบ

นิพนธ์ นำ ปภ.MOU 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการ-ผลกระทบ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุฯ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกฯ

นายนิพนธ์กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงาน มีความยินดี ให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่องการบริการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยินดีจะสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

“จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเสมือนภัยพิบัติของชาติ ความปลอดภัยทางถนนของสถานบันการศึกษาแต่ละภูมิภาคจะเข้ามาช่วยกันดูแลปิดจุดเสี่ยง รวมถึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สถาบันการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผน แม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น ภารกิจหน้าที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570” นายนิพนธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon