กลุ่มชาติพันธุ์ หอบ 16,599 รายชื่อยื่น “สภา” แจงสาระสำคัญร่างกม.คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

กลุ่มชาติพันธุ์ หอบ 16,599 รายชื่อยื่น “สภา” แจงสาระสำคัญร่างกม.คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ผู้ประสานงานกฎหมายที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ยื่นหนังสือต่อ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เพื่อชี้แจงเจตนารมณ์เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายและความคืบหน้าการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …

โดยนายสุริยันต์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าชื่อแล้วจำนวน 16,599 รายชื่อ ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีหลักการสำคัญคือ การคุ้มครองส่งเสริมกลุ่มวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองให้มีฐานะทางกฎหมาย ในการเลือกดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมตามความคิดความเชื่อของเผ่าพันธุ์ โดยไม่ถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติ จากที่เคยถูกมองด้วยอคติทางวัฒนธรรม ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนมุมมองผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ล้าหลัง มาเป็นการมองด้วยทัศนะที่เห็นและเข้าใจถึงศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนเป็นพลังสร้างชาติ และสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 10 ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้หลักการของความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์

ด้านนางมุกดา กล่าวว่า กมธ. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอด และยินดีรับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.ของคณะ กมธ. ซึ่งจะนำไปผลักดันร่วมกันเพื่อเสนอไปยังสภาต่อไป

ทั้งนี้กลุ่มกลุ่มตัวแทนชาติพันธ์ฯ จะได้ยื่นรายชื่อจำนวน 16,599 รายชื่อให้กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 14.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon