กกต.เตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.

กกต.แจ้งเตือนปชช.ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ-สมาชิกอบต.รีบแจ้งเหตุก่อน 16 ม.ค.

วันที่ 10 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใดโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon