‘ชำนาญ’ งัดข้อบังคับพรรค พปชร.โต้ ‘ไพบูลย์’ ชี้ขั้นตอนขับ ‘ธรรมนัส’ ไม่ครบองค์ประกอบ กม.

‘ชำนาญ’ งัดข้อบังคับพรรค พปชร.โต้ ‘ไพบูลย์’ ชี้ขั้นตอนขับ ‘ธรรมนัส-พร้อมพวก’ ไม่ครบองค์ประกอบ กม.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า กล่าวว่า จากกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และส.ส. รวม 21 คนให้พ้นสมาชิกภาพไปเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับของพรรค พปชร.ระบุดังนี้ คือ

“ข้อ 54 สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ (5) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น”

จากนิยามศัพท์ในข้อ 1 บัญญัติไว้ว่า “พรรคการเมือง หมายความว่า พรรคพลังประชารัฐ” ฉะนั้น การที่กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) กับ ส.ส.พลังประชารัฐ จำนวน 78 คน มีมติขับ ร.อ.ธรรมนัสกับพวกจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับพรรค แม้ว่านายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. จะออกมาแถลงว่าชอบด้วยข้อบังคับพรรคแล้วก็ตาม

นายชำนาญกล่าวว่า เมื่อดูองค์ประกอบของการประชุมใหญ่ ทั้งการประชุมสามัญ และวิสามัญตามข้อ 37 ก็ไม่เข้าองค์ประกอบ เพราะต้องมีทั้ง กก.บห.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง/ผู้แทนสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง/ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และสมาชิกพรรคการเมือง ที่สำคัญก็คือ ข้อ 41 คําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งกําหนดการประชุมใหญ่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่นายไพบูลย์อ้างมาตรา 54 วรรคท้าย ที่ว่า “การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (4) หากสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมติของพรรคการเมืองต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร

พรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง” นั้น เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ำ ซึ่งการประชุมพรรคจะต้องประกอบไปด้วยผู้แทนสาขาพรรค/ตัวแทนจังหวัด และสมาชิกพรรคอยู่ดี จึงสรุปว่า การประชุมในวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ เพราะไม่มีอำนาจและไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon