โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน 22ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๒๒ ราย ดังนี้

๑. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอก)

๒. พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์ รองผู้อํานวยการสํานักงานราชองครักษ์ประจํา
กรมราชองครักษ์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลอากาศเอก)

๓. พลโท อธิคม สุขสมสถาน รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพิเศษ
กรมราชองครักษ์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอก)

๔. พลอากาศโท พิเชษฐ ขาวจุ้ย รองเสนาธิการ กรมราชองครักษ์ เป็น เสนาธิการ
กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลอากาศเอก)

๕. พลโท ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ รองผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์
เป็น ผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอก)

๖. พลอากาศโท นิพนธ์ คําเพราะ รองผู้อํานวยการสํานักงานรักษาความปลอดภัย
กรมราชองครักษ์ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกรมราชองครักษ์ (อัตรา พลอากาศเอก)

๗. พลตรี ปิยะ น้อยบัวทิพย์ ราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลตรี)
เป็น ราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลโท)

๘. พลตรี พิชญ์ โชติสุต หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา
กรมราชองครักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกรมราชองครักษ์ (อัตรา พลโท)

๙. พลตรี ขัตติยะ อุ่นอก ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมราชองครักษ์ เป็น รองเสนาธิการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลโท)

๑๐. พลตรี สมนึก ฉันทะ ผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษที่ ๑ สํานักงาน
กิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์
(อัตรา พลโท)

๑๑. พลตรี พูนศักดิ์ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงาน รักษาความปลอดภัย
กรมราชองครักษ์ เป็น รองผู้อํานวยการสํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลโท)

๑๒. พลตรี พรชัย ขาวสบาย ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์
เป็น รองผู้อํานวยการสํานักยทธบร ุ ิการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลโท)

๑๓. พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๒
สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานรักษาความปลอดภัย
กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลอากาศตรี)

๑๔. พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ ผู้ชํานาญการกรมราชองครักษ์ เป็น ผู้อํานวยการ
สํานักรักษาความปลอดภัยที่ ๒ สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลอากาศตรี)

๑๕. นาวาอากาศเอก วรวัฒน์ คงมั่น เป็น ผู้ชํานาญการกรมราชองครักษ์

๑๖. พันเอกหญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรมราชองครักษ์

๑๗. พันเอก ธีรสาสน์ แสงแก้ว เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษที่ ๑
สํานักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์

๑๘. พันเอก ฉกาจ ประสงค์ เป็น ราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์
(อัตรา พลตรี)

๑๙. นาวาเอก เกริกพันธ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
กรมราชองครักษ์

๒๐. พันเอก มานพ แฝดกลาง เป็น ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักยุทธบริการ
กรมราชองครักษ์

๒๑. พันเอก มนศักดิ์ สุวงศ์สินธุ์ เป็น ผู้อํานวยการสํานักกิจการพิเศษที่ ๓
สํานักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์

๒๒. พันเอก ภิญโญ คัมภีร์พันธุ์ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา
ผู้บังคับบัญชา กรมราชองครักษ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อดีตแพทย์ถวายการรักษา ขอหมอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ‘อ่อนน้อมถ่อมตน’ (ชมคลิป)
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้พิพากษา-อธิบดีผู้พิพากษาศาล 35 ราย