โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้พิพากษา-อธิบดีผู้พิพากษาศาล 35 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน๓๕ ราย ดังนี้

๑. นายสุนทร ทรงฤกษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
๒. นางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานาญพิเศษ
๓. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา
๔. นายธราธร ศิลปโอสถ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลฎีกา
๕. นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒
๖. นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕
๗. นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๘. นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๙. นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๑๐. นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๑๑. นายจรูญ ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้
๑๒. นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
๑๓. นายสุพจน์ กิตติรักษนนท ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
๑๔. นายอาเล็ก จรรยาทรัพย์กิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

๑๕. นายเฉลิมชัย ศรีเลิศชัยพานิช อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
๑๖. นายอํานาจ พวงชมภู อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
๑๗. นายบุญชู ทัศนประพันธ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี
๑๘. นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี
๑๙. นายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๐. นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๒๑. นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๒. นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
๒๓. นายไพจิตร สวัสดิสาร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
๒๔. นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒

๒๕. นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๖. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๗. นายน้ําเพชร ปานะถึก รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลฎีกา
๒๘. นางอารยา วิชิตชลชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒๙. นายประทีป อ่าววิจิตรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๐. นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๑. นายพิสุทธิ์ ศรีขจร รองประธานศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๒. นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๔. นายอุดม วัตตธรรม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา
๓๕. นางสาวเสาวลักษณ์ จิระรัตนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน 22ราย
บทความถัดไปคาดอสังหาเปิดใหม่ปีนี้ไม่ถึงแสนยูนิต ต่ำสุดรอบ7ปี