‘ชาติไทยพัฒนา’ ประชุมใหญ่ ‘ประภัตร’ ลั่น อยากให้ ‘วราวุธ’ เป็นนายกฯคนสุพรรณอีกสักคน

วราวุธ

‘ชาติไทยพัฒนา’ ประชุมใหญ่ ‘ประภัตร’ ลั่น อยากให้ ‘วราวุธ’ เป็นนายกฯคนสุพรรณอีกสักคน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช้่น ถนนวิภาวดี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวพบปะสมาชิกพรรค โดยเป็นเวทีเปิดใจถึงอนาคตพรรคชาติไทยพัฒนา ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสามัญประจำปี โดยเป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบคือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2565 แผนงานและโครงการที่ดำเนินการโดยเงินของพรรคประจำปี 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2564 ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2564 ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

(อ่านข่าว ‘กัญจนา’ ลั่นถึงเวลา ‘คนรุ่นใหม่’ ยันไม่ยุบ ชทพ. รวมกับใคร ตั้งเป้ากวาดเกิน 25 ที่นั่ง สลัดภาพพรรคท้องถิ่น)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ร่วมประชุมอยู่ที่สาขา ทั่วทุกภาค ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันเดียวกันนี้ประกอบด้วย ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2.นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3.นายนิกร จำนง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4.นายนพดล มาตรศรี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 6.นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 7.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 8.นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 9.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 10.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด 11.นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.จังหวัดนครปฐม 12.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.จังหวัดนครปฐม

ชาติไทยพัฒนา

กรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่ 1.น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค 2.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค 3.นายอนุชา สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค 4.นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค 5.นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 6.นายยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าพรรค 7.นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค 8.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง รองเลขาธิการพรรค 9.น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช รองเลขาธิการพรรค 10.นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการพรรค 11.นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค 12.นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 13.นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค 14.นายนพดล มาตรศรี กรรมการบริหารพรรค 15.นายสุรชัย ทิณเกิด กรรมการบริหารพรรค 16.นายอภิวัชร บัวพันธ์ กรรมการบริหารพรรค 17.นายเสน่ห์ ขาวโต กรรมการบริหารพรรค

ชาติไทยพัฒนา

กัญจนา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ของตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตนได้ลงพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด ได้รับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำนโยบาย สิ่งที่เป็นหมายของพรรค คือ สร้างรายได้ให้ประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และให้ความสำคัญกับเกษตรกร ผ่านการพัฒนาเกษตรกรรม ทั้งระบบ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงการลดใช้สารเคมี ขณะเดียวกันต้องพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มั่นคง รวมถึงต้องยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกคน เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในทุกเมืองใหญ่ จากประสบการณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนา 48 ปี ขอให้มั่นใจ ผู้บริหาร ส.ส. รัฐมนตรีของพรรค ที่เห็นและเข้าใจจริงทุกปัญหา เพื่อพัฒนาทุกชีวิตของคนไทย

 

จากนั้นนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวบนเวทีตอนหนึ่ง ว่า ขอบคุณประชาชนที่โอบอุ้มและสนับสนุนพรรคชาติไทยพัฒนา และตนเห็นว่าพรรคต้องขยายฐานสมาชิกต่อไป หากมีโอกาสบุญวาสนา อยากให้คนสุพรรณบุรี มีโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีอีกสักคน คือ นายวราวุธ

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon