‘บิ๊กป้อม’ สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องบริหารจัดการที่ดิน ยกระดับสหกรณ์ดูแลปชช. ตามนโยบาย คทช.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง มาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ความคืบหน้าการดำเนินงานจำแนกประเภทที่ดินป่าไม้ถาวร (ขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม. เดิม เฉพาะแห่ง) การส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ และการเข้าถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานด้านการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน และ การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ การเสนอเรื่องนำเรียนคณะรัฐมนตรี โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม “ป่าสวนเมี่ยง” เนื้อที่ประมาณ 361 ไร่ ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 (เป็นกรณีพิเศษ) และดำเนินการจัดที่ดินให้แก่สมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป เห็นชอบในหลักการปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสหกรณ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ภายใต้เงื่อนไขแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และแนวทางการประเมินความเข้มแข็งการบริหารจัดการของสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป การจัดทำหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินให้หน่วยงานของรัฐตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมอบหมายให้ สคทช. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ ส.ป.ก. กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว นำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป การปรับเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจากองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อให้เป็นไปตามบทบาท หน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2564 และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

Advertisement

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image