ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ผ่อนจ่ายเคลมประกันโควิด สูงสุด 8 งวด

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ผ่อนจ่ายเคลมประกันโควิด สูงสุด 8 งวด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19
สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 มีใจความสรุปว่า

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ได้รับผลกระทบจนได้รับ ความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่สูงขึ้นในคราวเดียวกัน อันอาจส่งผลต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ จนเป็นเหตุให้กระทบต่อการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นแก่ ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน จึงเห็นควรให้บริษัทประกันภัย สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยการทำความตกลงตามความสมัครใจของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัย COVID-19

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน
COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ค่าสินไหมทดแทน COVID-19” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด (แบบเจอ จ่าย จบ หรือไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม) ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินเป็นจำนวนตามที่กำหนดในครั้งเดียวให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ได้รับความคุ้มครองติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ไม่รวมถึงเงินหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าชดเชยอื่น ๆ

ข้อ 4 การผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ตามประกาศนี้ เกิดจากการทำความตกลงโดยสมัครใจระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 รวมทั้งประกาศและคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 บริษัทใดประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ให้บริษัทนั้นทำความตกลงกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องหรือได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย โดยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ความตกลงผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 สิงหาคม 2565
(2) การขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนต้องไม่เกินแปดงวด และมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน แปดเดือน ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระงวดแรกจะต้องมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจำนวน
ค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทต้องชาระ
(3) บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสามต่อปีของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนCOVID-19 ที่ขอผ่อนชำระ

อ่านรายละเอียด คลิก 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon