เสียงก้องจากพื้นที่ผุด ‘กาสิโน’ แม่สอด

เสียงก้องจากพื้นที่ผุด ‘กาสิโน’ แม่สอด

การลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ของนายบุญลือ ประเสริฐโสภา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เพื่อดูพื้นที่ ศึกษารับฟังความคิดเห็น และเปิดการสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และรูปแบบการลงทุนและการประกอบธุรกิจการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) และมาตรการในการป้องกันการพนันผิดกฎหมาย” นับเป็นเรื่องใหม่ของพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา ที่จะต้องทำความเข้าใจจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเริ่มจากการประชุมสัมมนา ณ อาคารช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ของกรมศุลกากร ท่า 23 บ้านวังแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก ตรงข้ามเขตเศรษฐกิจใหม่เมืองฉ่วยโก๊กโก่ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก การประชุมทั้ง 2 ครั้ง มี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก พรรคเศรษฐกิจไทย เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน

โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ถึงผลดี-ผลเสียการทำให้เกิดความถูกต้องด้านกฎหมาย ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ทั้งจากสัดส่วนของภาษี กองทุนพัฒนา การจ้างงาน สิทธิ และสวัสดิการของคนในพื้นที่ รวมทั้งความห่วงใยที่มีต่อเด็ก และเยาวชน เพื่อจะรวบรวมความคิดเห็น นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการ เป็นข้อมูลนำเสนอส่งให้สภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล ประกอบการพิจารณาต่อไป

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้ และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า และการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การลงพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อรับฟังข้อมูล และปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรว่า จากการฟังรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว พบว่าอำเภอแม่สอด เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลสนับสนุน มีความพร้อม และการพัฒนามากกว่าเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ อีกหลายแห่ง

นายเทพไทกล่าวว่า พื้นที่อำเภอแม่สอดมีความพร้อมมาก เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ นับตั้งแต่การสร้างด่านพรมแดนขนส่งสินค้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนสี่ช่องจราจรเชื่อมจังหวัดตากกับอำเภอแม่สอด โครงการรถไฟรางคู่ มีการวางแผน การก่อสร้างก้าวหน้าไปพอสมควร สนามบินแม่สอด ได้ปรับปรุงขยายรันเวย์ และอาคารผู้โดยสาร เปลี่ยนเป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง คณะได้เน้นโครงการนี้ที่ อ.แม่สอด เพราะมีศักยภาพ มีความพร้อม และเหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

Advertisement

นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ในความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า การตั้งบ่อนกาสิโนในแม่สอด จะทำให้ธุรกิจในแม่สอดล้มระนาว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สปา ผับ บาร์ ฯลฯ คนใน อ.แม่สอดจะไม่ได้อะไรเลย เมื่อนักพนันลงจากเครื่องบินจะเข้าไปในบ่อนกาสิโน และอยู่ในบ่อนตลอด ลักษณะนี้เหมือนเอาภาษีมาหลอกล่อชาวบ้าน ยกตัวอย่างง่ายๆ อนุญาตให้ตั้งห้างใหญ่ในแม่สอด ร้านโชห่วยตายสนิท และเมื่อประกาศว่า ห้ามไม่ให้คนไทยเข้า จึงอยากถามเช่นกันว่า การบังคับใช้กฎหมายไทยได้ผลขนาดไหนกับโครงการต่างๆ ที่ผ่านมากับความล่อแหลม น่าจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทำมาหากินสะดวก หาแหล่งน้ำมาให้ รีบจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตากให้เป็นรูปธรรมให้เร็ว สร้างมอเตอร์เวย์เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขายสินค้าได้มากๆ พร้อมกับอีกหลายอย่างที่ควรจะทำ

ร.ต.ธงชัย มณีศร ผู้แทนผู้ประกอบการท่าข้ามทางธรรมชาติที่ 23 บ้านวังแก้ว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด กล่าวว่า เท่าที่สัมผัสประชาชนทั้งไทย และประเทศเมียนมา ยังเข้าใจว่าการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรนี้เป็นบ่อนกาสิโน จริงๆ แล้วบ่อนกาสิโนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย โดยส่วนตัวเห็นด้วย เพราะอนาคต อ.แม่สอดเป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ที่ผ่านมามีคนไทย นักท่องเที่ยวไปแม่สอด ก็อยากไปฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อเที่ยวชมฝั่งเมียนมา และมีบ่อนกาสิโนด้วย

ร.ต.ธงชัยกล่าวว่า ถ้ามีสถานบันเทิงแบบครบวงจร จะทำให้นักลงทุนชาวจีนเข้าไปลงทุน รัฐบาลไม่ต้องลงทุนเอง เพียงแต่อนุญาตให้เท่านั้น เช่นในฝั่งจังหวัดเมียวดีที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ แต่มีนักลงทุนจีนไปลงทุน และปรับรูปแบบการลงทุนในลักษณะออนไลน์ ถ้ารัฐบาลไทยอนุญาต ต้องคิดว่าคนในพื้นที่จะได้อะไร เช่น ควรมีการจัดเก็บภาษีแล้ว ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้โดยการจัดสรรอย่างชัดเจน อย่าลืมว่าคำว่า บ่อนกาสิโน เป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวจังหวัดตาก โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ เพราะพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศเมียนมา มีบ่อนกาสิโนตั้งเรียงรายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 50 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยเมียนมาดูแลอยู่ สร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้ประกอบการชาวจีนกับชาวไทย รวมทั้งผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพื้นที่

แนวคิด การผุดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ในพื้นที่ อ.แม่สอด ในชั้นแรกของการสัมภาษณ์หยั่งเสียง ผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่ เสียงแตก ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องผลได้ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา และหากจะตั้งจริง ควรที่จะต้องศึกษารอบด้านในทุกมิติ เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน เพื่อนำผลที่ได้ มาใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ชั่งน้ำหนักในขั้นสุดท้ายว่า สมควรผุดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ ในอำเภอแม่สอด หรือไม่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image