ครม.ตั้ง ‘หมอโอภาส’ ปลัด สธ.คนใหม่ รับโอน พล.ต.ต.เอกรักษ์ รอง ผบช.ภ.6 นั่งรองเลขาฯปปง.

ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘หมอโอภาส’ นั่งปลัด สธ.คนใหม่ พร้อมรับโอน พล.ต.ต.เอกรักษ์ รอง ผบช.ภ.6 นั่งรองเลขาฯปปง.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้ง นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ครม.มีมติอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ รับโอน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้าราชการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

Advertisement

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ นายสรวิศ ธานีโต จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้ง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 28 รูป/คน ดังนี้
1.นายบุญเลี้ยง ไขษรศักดิ์ กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
2.นายนุชากร มาศฉมาดล กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมร ลีลารัศมี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
4.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
5.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
6.นายสมัย เจริญช่าง กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
7.นายชัชวัสส์ เศรษฐี กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
8.นางสาวกรองทอง บุญประคอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)
9.ศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)
10.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)
11.นายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา)
12.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
13.นายอดุลย์ พิมพ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
14.รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา)
15.นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี)
16.นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี)
17.นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี)
18.นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา)
19.รองศาสตราจารย์ดนุวัศ สาคริก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจและการบริการ)
20.นายสกล กิตติ์นิธิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน)
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร)
22.ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร)
23.ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร)
24.นางสาวนิรมล เมธีสุวกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสื่อสารมวลชน)
25.นายคมสัน โพธิ์คง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเมืองการปกครอง)
26.นายชาติชาย เกตุพรหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
27.นายวิริยะ รามสมภพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)
28.นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image