ครม.ไฟเขียวตั้ง 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ บอร์ดดีเอสไอ- กรรมการข้อมูลข่าวสาร

ครม. ไฟเขียว ตั้ง 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดดีเอสไอ- 9 กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการข้อมูลข่าวสาร

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

นอกจากนี้ อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายธนะรัตน์ ลยางกูร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และนายปราโมทย์ บุญเจียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) ระดับสูง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และนายยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2559

พล.ท.วีรชนกล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ


อนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2559 ดังนี้ นายครรชิต มาลัยวงศ์ , นายเธียรชัย ณ นคร , ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ , นายนคร เสรีรักษ์ , นายประวัติ วีรกุล , นายมานะ นิมิตรมงคล , นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ , นายศักดิ์ เสกขุนทด , นายสนิท ชมชาญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ ผู้แทนกองทัพอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี กรรมการเดิมที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1. นายอธิคม อินทุภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2. นางสาวพันธุ์ทิพย์ นวานุช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 3. นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 5. นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงประเทศ 6. นายสราวุธ เบญจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร 7. นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 8. พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญา 9. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้นายกฯ เตือนขรก. เซลฟี่ในวังไม่เหมาะสม
บทความถัดไป‘เมอร์เรย์’ออกตัวเทนนิส‘ไฟนัลส์’ดี ลุ้นป้องมือ 1 โลกให้สุดทาง