‘มหาดไทย’ เคาะแล้ว ‘ถนน-ลาน-รั้ว’ ในปั๊มน้ำมัน ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“มหาดไทย” เคาะแล้ว “ถนน-ลาน-รั้ว” ในปั๊มน้ำมัน ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะบังคับใช้มา 3 ปีแล้ว แต่ยังคงมีข้อสงสัย คัดค้าน เสนอเรื่องให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดมีข้อหารือที่น่าสนใจของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาเอกสารประกอบคำชี้แจงของผู้แทนเทศบาลตำบลเวียงสระ ของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันรายหนึ่ง

ซึ่งมีรายการที่ต้องประเมินประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานีบริการน้ำมัน อาคารพาณิชย์ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ห้องน้ำ ตึกแถว และลานคอนกรีต ยื่นขอให้พิจารณาทบทวนการประเมินภาษีในส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน รั้ว ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงสระจึงขอหารือว่า ลานคอนกรีต จะได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษี ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อๆ ไป

โดยที่ประชุมมีมติว่า สิ่งก่อสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (9) แต่ไม่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามรายการที่เทศบาลตำบลเวียงสระได้ประเมินเพื่อคำนวณและจัดเก็บภาษีที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Advertisement

สำหรับประเด็นนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ส่งความเห็นดังกล่าว แจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและปฏิบัติต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image