ตั้ง’อนุพงษ์-วิษณุ-กานต์-ชาติศิริ-บัณฑูร’ นั่งคกก.ยุทธศาสตร์ชาติ วาระ 2

ตั้ง’อนุพงษ์-วิษณุ-กานต์-ชาติศิริ-บัณฑูร’ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ วาระ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ความว่า ตามที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงสมควร แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วงวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้
การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2566-2570)

Advertisement

ดังนี้ 1.นายวิษณุ เครืองาม 2.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 3.นายกานต์ ตระกูลฮุน 4. นายชาติศิริ โสภณพนิช 5.นายบัณฑูร ล่ำซำ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image