กกต.แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ ใช้ผอ.-กก.เขตชุดเดิม แจ้งผู้สมัครส่งผู้สังเกตการณ์ร่วม

แฟ้มภาพ

กกต.แจงแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ ใช้ผอ.-กรรมการเขตชุดเดิม พร้อมแจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งผู้สังเกตการณ์ร่วม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ใหม่ จำนวน 47 หน่วยเลือกตั้ง หลังพบว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ซึ่งแบ่งเป็น แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 31 หน่วยเลือกตั้งและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดละ 9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 8 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่

2.ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และพรรคการเมืองทราบ

Advertisement

3.แจ้งพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ 1 คนต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่ 1 ชุด โดยให้แจ้งรายชื่อผู้แทนพรรคการเมืองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 1 วัน

4.จัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุดนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1.ปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด

2.ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว จำนวน 1 ชุด

3.ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมอบหมาย จำนวน 1 ชุด

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 3 ชุด แล้วปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 1 ชุด และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image