‘วันนอร์’ งดประชุมสภา โหวตนายกฯ 27 ก.ค. รอศาล รธน.วินิจฉัยปมเสนอชื่อซ้ำ

‘วันนอร์’ งดประชุมสภา โหวตนายกฯ 27 ก.ค. รอศาล รธน.วินิจฉัยปมเสนอชื่อซ้ำ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม เลขาธิการรัฐสภา ได้ออก หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง งดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ระบุว่า ตามที่ ประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 แล้วนั้น

เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 213 ประกอบมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 และขอให้มีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ประธานรัฐสภาจึงเห็นควรให้งดการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ หากจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อใดจะแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาทราบต่อไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image