เปิดนโยบายเกษตร-ประมง ‘พท.’ชูพักหนี้-เพิ่มรายได้

เปิดนโยบายเกษตร-ประมง
‘พท.’ชูพักหนี้-เพิ่มรายได้

หมายเหตุ – นโยบายด้านเกษตรและการประมงของพรรคเพื่อไทย ที่ประกาศช่วงหาเสียง ซึ่งจะนำมาดำเนินการหากเป็นรัฐบาล

ปัจจุบันประชากรกว่า 40% อยู่ในภาคเกษตร แต่มีรายได้เพียงประมาณ 8% ของจีดีพี เป็นผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาในภาคเกษตรไม่ถูกจุดจึงทำให้เกษตรกรไทยอยู่ในวงเวียนวัฏจักรของความยากจน

ดังนั้น การเกษตรจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเสียใหม่ ด้วยหลักคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้” คือ ผลิตสิ่งที่ตลาดมีความต้องการ มิใช่เพียงเพราะถนัดคุ้นเคย

Advertisement

พรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการประมงต่อไป จากความสำเร็จก้าวแรกในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การประมง หากพรรคเพื่อไทยได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้เป็นรัฐบาล เรามีนโยบายที่พร้อมดำเนินการได้ทันที

นโยบายเพิ่มรายได้เกษตรกร

รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มเป็น “3 เท่าภายในปี 2570” จากรายได้เฉลี่ย 10,000 บาท/ไร่/ปี เพิ่มเป็น 30,000 บาท/ไร่/ปี เพราะทั้งราคาและผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำ เมื่อเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของรายรับ จึงทำให้รายได้เหลือไม่พอต่อการชำระหนี้และการยังชีพอย่างมีคุณภาพ พรรคเพื่อไทยจะสร้างระบบยืนยันราคาทำให้ราคาสินค้าเกษตรดี นำนวัตกรรมการเกษตรมาเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต รายได้ (สุทธิ) ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 3 เท่าของที่เคยได้รับ

Advertisement

พักหนี้เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้นทั้งดอกทันที เพื่อลดภาระในการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกร มุ่งสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี ด้วยหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

-สร้างทางเลือกให้เกษตรกรเพื่อผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ เปิดตลาดใหม่เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าให้เกษตรกร

-ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความแม่นยำในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิต

-ใช้นวัตกรรม Blockchain เพื่อประกันราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรด้วยการให้ราคาผลผลิตที่เกษตรกรควรได้รับ

การผ่าตัดภาคเกษตรเริ่มที่การ “เพิ่มอุปสงค์และปรับอุปทานภาคการเกษตร” นำนวัตกรรมมาสนับสนุน การเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุน การแปรรูปสู่มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ตามแนวทาง 6 ประการ คือ

1.ดินนำน้ำดี

2.มีสายพันธุ์

3.ยืนยันราคา

4.จัดหาแหล่งทุน

5.หนุนนำนวัตกรรม

6.จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดิน

แนวทางการปฏิบัติของพืชเกษตรหลัก บางชนิด

-ข้าว.. ปรับเปลี่ยนนาหว่านสู่นาดำ/นาหยอด งดเผา งดนำฟางออกจากแปลง ใช้จุลินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อรักษาธาตุอาหารให้หมุนเวียน ลดต้นทุนค่าปุ๋ย เพิ่มผลผลิตต่อไร่

-ยางพารา.. ปรับสูตรและเปลี่ยนวิธีใส่ปุ๋ยเสียใหม่ รักษาโรคเชื้อราที่ต้นยาง และฟื้นฟูต้นยางตายนึ่ง (กรีดแล้วไม่มีน้ำยาง) ให้กลับมากรีดได้อีก

-มันสำปะหลัง.. ป้องกันและรักษาโรคเชื้อราที่รากและหัวมันที่อยู่ในดิน และรักษาฟื้นฟูใบที่ถูกคุกคามด้วยโรคไวรัสใบด่าง ทั้งสองโรคทำให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั้งประเทศสูญหายไปกว่าครึ่ง

-ลำไย.. ปรับคุณภาพดินให้มีความพร้อมกับการเจริญเติบโตของต้นลำไย สนับสนุนด้วยชีวภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มทั้งจำนวน ทั้งสัดส่วนของผลลำไยเกรดเอ

-ข้าวโพด/ถั่วเหลือง.. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม ผสมผสานระหว่างปุ๋ยอนินทรีย์และอินทรีย์ การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เพิ่มความสะดวก และลดการสูญเสีย ฯลฯ

เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆ และมีขนาดของความต้องการสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรตสูง ในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนการนำเข้ามูลค่าปีละกว่า 300,000 ล้านบาท เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง และหญ้าเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การแปรรูปและการสกัดสารสำคัญ ซึ่งมีประโยชน์สูงและมีมูลค่าสูง

ส่งเสริมการเลี้ยงโค จากปริมาณความต้องการจากต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกปีละกว่า 1 ล้านตัว และประเทศในแถบตะวันออกกลางปีละประมาณ 3 ล้านตัว และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

รวมทั้งปศุสัตว์อื่นได้แก่ แพะ แกะ ไก่งวง ฯลฯ และประมงน้ำจืดด้วย ซึ่งย่อมสร้างรายได้ต่อเนื่องไปยังเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นวงกว้าง

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต จนสามารถเปลี่ยนเกษตรดั้งเดิมเป็นการเกษตรก้าวหน้า

นโยบายประมง

พรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการประมงต่อไป จากความสำเร็จก้าวแรกในการเสนอร่าง พ.ร.บ.การประมง หากพรรคเพื่อไทยได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้เป็นรัฐบาล เรามีนโยบายที่พร้อมดำเนินการได้ทันที

1.ยกเลิก พ.ร.ก.การประมง ที่เป็นผลพวงรัฐประหารทันที และบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉบับใหม่ที่ร่วมเขียนโดยพี่น้องชาวประมงตัวจริง เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ทำให้พี่น้องประชาชนต้องสูญเสียอาชีพ เสียรายได้ เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท

2.เร่งเจรจาข้อตกลง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) ใหม่โดยตรงกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อตกลง โดยเคารพบทบัญญัติของกฎหมายทะเลและแผนปฏิบัติการขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจากการสนับสนุนของประชาชน เราจะมีความน่าเชื่อถือในเวทีการเมืองโลก ทำให้การเจรจากับต่างชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

3.ปลดล็อกประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน ให้พี่น้องได้ทำมาหากินอย่างเท่าเทียม จากปัญหาความไม่เป็นธรรมทางกฎหมายที่ผ่านมาทำให้ประมงพื้นบ้านขนาดเล็กเหลืออยู่เพียง 600,000 ครัวเรือน จาก 22 จังหวัดที่มีประมงหล่อเลี้ยงชีวิต พรรคเพื่อไทยจะลดอุปสรรค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมอีกครั้ง

4.ฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและทรัพยากรทางทะเล ด้วยการกำหนดทิศทางพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน คืนโอกาสเรือประมงพาณิชย์ไทยที่หายไปกว่า 52% และฟื้นศักยภาพทางทะเลไทยที่สูญเสียไป เราจะพัฒนาและอนุรักษ์การประมงไทยให้กลับมามั่นคงในระยะยาว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image