ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกกต. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับ 2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบ กกต. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับ 2

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2565 เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 6 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไว้ ดังนี้

Advertisement

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 83 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 83 หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร รวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image