ศรีราชา วงศารยางกูร อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยมะเร็งปอด อายุ 77 ปี

‘ศรีราชา’ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 77 ปี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา 07.59 น. ด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมสิริอายุได้ 77 ปี เบื้องต้น มีกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

สำหรับ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2489 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาต่อ Master of Law จาก Tulane University U.S.A. และ Juris Doctor จาก Tulane University U.S.A

Advertisement

ศาสตราจารย์ศรีราชาเริ่มรับราชการในปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นปี พ.ศ.2522 เป็นประธานโครงการศึกษาและจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความก้าวหน้าในระบบราชการจนกระทั่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ.2540 จนถึงปีพ.ศ. 2553 และเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2543 และเป็น 1 ใน 60 กว่าคนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สภาการศึกษาแห่งชาติ จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ.2549 ในขณะเดียวกันได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร. 2550) และเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ด้วย

ต่อมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กระทั่งหมดวาระตำแหน่งในปี พ.ศ.2559

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร นามสกุลเดิม “เจริญพานิช” ได้รับพระราชทานชื่อสกุลว่า “วงศารยางกูร” จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image