‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลสำรวจปชช.ส่วนใหญ่กว่า 70% เห็นควรยุบพรรคการเมืองมากกว่ากอ.รมน.

‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลสำรวจปชช.ส่วนใหญ่กว่า 70% เห็นควรยุบพรรคการเมืองมากกว่ากอ.รมน. พร้อมระบุควรขยายขอบเขตการดูแลให้ครอบคลุมด้านไซเบอร์ด้วย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง กอ.รมน. กับ รัฐบาล กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,210 ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.9 ระบุ กอ.รมน. ควรขยายขอบเขต มาดูแลความมั่นคงชาติ ด้าน ไซเบอร์ ปัญหาความไม่มั่นคงของชาติ ในโลกออนไลน์ โลกโซเชียล ร้อยละ 51.5 ระบุ กอ.รมน. ควรมีอยู่ต่อไป แต่ ควรปรับปรุงในเรื่องการบริหารจัดการ ตอบโจทย์ สนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 51.4 ระบุ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ช่วยเหลือบรรเทาภัยอันตรายต่อ ประชาชน เช่น ภัยไฟป่า น้ำท่วม และอื่นๆ ร้อยละ 45.7 ระบุ กอ.รมน. เป็นการทำงานร่วมของหลายหน่วยงานรัฐ เพื่อรักษาความเป็น ปึกแผ่น ของชาติ ไม่แบ่งแยก และประชาชนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ร้อยละ 42.9 และ ร้อยละ 42.9 เช่นกัน ระบุ ว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ช่วยรักษาความมั่นคงของชาติในหลายด้าน เช่น การแบ่งแยกดินแดน ยาเสพติด การก่อการร้าย และอื่น ๆ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ช่วยปกป้อง รักษาผลประโยชน์ชาติ ตามลำดับ

Advertisement

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ การยุบพรรคการเมือง กับ การยุบ กอ.รมน. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ระบุควรยุบพรรคการเมือง ในขณะที่ ร้อยละ 29.8 ระบุ ควรยุบ กอ.รมน. นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ให้โอกาสรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทำงานต่อไป พบว่า จำนวนมากหรือร้อยละ 46.7 ระบุให้โอกาสรัฐบาล นาย เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปจนครบวาระ ในขณะที่ร้อยละ 6.7 ระบุ 2 – 3 ปี ร้อยละ 3.3 ระบุ 1 – 2 ปี ร้อยละ 23.3 ระบุ 6 เดือน ถึง 1 ปี และร้อยละ 20.0 ระบุไม่เกิน 6 เดือน ตามลำดับ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพลและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยจอร์ชทาวน์ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กล่าวว่า ประชาชนที่ถูกศึกษาจำนวนมากยังต้องการให้ กอ.รมน.มีการปรับปรุงขยายบทบาทหน้าที่ตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังต้องการให้ กอ.รมน. มีบทบาทสำคัญดูแลความมั่นคงของชาติด้านไซเบอร์ ปัญหาความไม่มั่นคงของชาติ การโจมตีสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติในโลกไซเบอร์ เพราะประชาชนกว่า 50 ล้านคนอยู่ในโลกไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตรายและอาจจะถูกปลุกปั่นสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติที่โดยลำพังหน่วยรัฐหน่วยใดหน่วยเดียวไม่น่าจะควบคุมได้ บทบาทหน้าที่ในภารกิจของ กอ.รมน. น่าจะขยายไปสู่ทั้งโลกกายภาพเชิงพื้นที่ที่ กอ.รมน. กำลังทำได้ดีอยู่แล้วและควรเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงของชาติและประชาชนในโลกไซเบอร์ทำให้โดดเด่นเป็นที่รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการมีอยู่ของ กอ.รมน.

ผู้ก่อตั้ง ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังเห็นความสำคัญของ กอ.รมน. ในหลายมิติของความมั่นคงแห่งชาติและประชาชนอื่น ๆ เช่น ช่วยเหลือบรรเทาภัยอันตรายต่อประชาชนจาก ภัยไฟป่า น้ำท่วม ภัยแล้ง การแบ่งแยกดินแดน ยาเสพติด การก่อการร้าย และอื่นๆ นอกจากนี้ ประชาชนยังเห็นความสำคัญของ กอ.รมน. ในบทบาทหน้าที่ของการรักษาความรักความสามัคคีของคนในชาติ ความเป็นปึกแผ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและช่วยปกป้องรักษาผลประโยชน์ชาติ

“นอกจากนี้ ประชาชนจำนวนมากที่สุดให้โอกาสรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปอยู่จนครบวาระจึงควรใช้โอกาสนี้เร่งรวบรวมทรัพยากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นกระจายทรัพยากรออกไปให้ประชาชนอย่างทั่วถึงบนฐานของการหล่อเลี้ยงกระแสสนับสนุนจากสาธารณชนต่อนโยบายหลักของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชนทั้งในสื่อหลักดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลผ่านทางเครือข่ายระดับพื้นที่ของ กอ.รมน.” ผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image