โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กรรมการมหาเถรสมาคมชุดล่าสุด 20 รูป ตั้งใหม่ 3 รูป

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดล่าสุด 20 รูป มี 3 รูปใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

1.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส
2.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม
3.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม
6.สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์
7.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ
8.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส
9.พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธัมมเสฏโฐ) วัดกัลยาณมิตร
10.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา
11.พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม
12.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ
13.พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
14.พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม
15.พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม
16.พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม
17.พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธัมเมสโก) วัดบวรนิเวศ
18.พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) วัดบวรนิเวศ
19.พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสังวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
20.พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตโต) วัดโสมนัส

Advertisement

สำหรับรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 รูป ประกอบด้วย 1.พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม 2.พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตโต) วัดบวรนิเวศ และ 3.พระธรรมวชิรเมธาจารย์ (ยุทธศักดิ์ กิตติยุตโต) วัดโสมนัส

ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคม ที่พ้นจากการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 รูป คือ พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตโต) วัดเทวราชกุญชร และพระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต) วัดปทุมวนาราม

การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สาม หลังจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กำหนดการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ขึ้นใหม่ จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป จะได้เป็นกรรมการมหาเถรฯ โดยตำแหน่ง และให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมหาเถรฯ ไม่เกิน 20 รูป

แต่พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้มีการปรับแก้ใหม่ กำหนดให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการมหาเถรสมาคมอื่น เป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image