เปิดโปรไฟล์ 28 ผู้ตรวจ-ผู้ว่าฯ มหาดไทย รองผู้ว่าฯ ขยับขึ้น ผู้ว่าฯ หลายจังหวัด

เปิดโปรไฟล์ 28 ผู้ตรวจ-ผู้ว่าฯ มหาดไทย รองผู้ว่าฯ ขยับขึ้นผู้ว่าฯ พรึบ รองผวจ.ชลบุรี ขึ้น ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ราย แบ่งเป็น 18 ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังนี้

1.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าฯสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี และ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด

Advertisement

2.นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี

3.นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เลย และ นายอำเภอ จ.เลย

4.นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์ และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนกและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

5.นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าฯตาก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ และ นายอำเภอ จ.เชียงใหม่

6.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าฯเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน , รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ , รองผู้ว่าฯ ลำปาง

7.นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา

8.นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าฯอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดขอนแก่น

9.นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าฯราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์

10.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าฯอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี

11.นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแห , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจ.กระบี่

12.นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าฯระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจ.กาญจนบุรี

13.นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตรัง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ , รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ , รองผู้ว่า ปัตตานี

14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯตราด สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ตราด , รองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ

15.ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าฯปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย

16.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุโขทัย

17.นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์

18.นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าฯชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ปัตตานี

19.นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ , รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ แพร่ , รองผู้ว่าฯเชียงใหม่

20.นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าฯปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนทางสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สุรินทร์

21.นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าฯนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯยโสธร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

22.นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าฯนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ชลบุรี

23.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าฯสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเลย สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

24.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสกลนคร สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดเลย

25.นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ และ ปลัดจ.สระแก้ว

26.นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสิงห์บุรี สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ

27.ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต(การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ สิงห์บุรี , รองผู้ว่าฯลำปาง

28.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าฯลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวง สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image