ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯรับสมัครครู ก ผู้เล่า ปวศ.ท้องถิ่นไทย ส่งเสริมเด็กรักความเป็นไทย

ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯรับสมัครครู ก ผู้เล่า ปวศ.ท้องถิ่นไทย ส่งเสริมให้เด็กภูมิใจความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ให้รับสมัครตัวแทนจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น

โดยมีรายละเอียดว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวทางที่ได้กำหนด และรายงานความก้าวหน้าในการขยายผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 20 ของเดือน

ในคราวการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในประเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

Advertisement

1.รับสมัครตัวแทนจังหวัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่จังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ในเด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความตระหนักรู้ สำนึกมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษร่วมกันสั่งสมไว้ สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงขยายผลให้ครอบคลุมในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่

2.รายงานผลการรับสมัครครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทยประจำท้องถิ่น ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image