รมต.เพิ่มพูน จัดงานวันเด็กหวังเด็กไทยมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ

รมต.เพิ่มพูน จัดงานวันเด็กหวังเด็กไทยมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะ

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.), นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เพื่อมอบความสุข ปลุกความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็น คนเก่ง คนดี สามัคคี กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” พร้อมสนุกสนานไปกับบูธกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล ของขวัญวันเด็กนับแสนชิ้น จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

รมว.ศธ.กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในปี 2567 นี้ ในส่วนกลางมีการจัดงานและพิธีเปิดงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจการส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ แบ่งกิจกรรมเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1: EDU Main Stage (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) โซนที่ 2: EDU Digital Technology (บริเวณถนนราชดำเนินนอก) และโซนที่ 3: EDU Network (บริเวณถนนลูกหลวง) ทุกกิจกรรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ส่งเสริมให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน รวมทั้งให้รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง มีทักษะชีวิตที่ดี เป็นเด็กไทยยุคใหม่ที่รู้หน้าที่พลเมืองไทย ในส่วนภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด จัดงานวันเด็กทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่เน้นกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้กับเด็ก และลดภาระผู้ปกครองด้วย

Advertisement

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ พร้อมให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า ผมมีความรู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้มาพบปะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและเจริญก้าวหน้า จากคำขวัญที่ได้มอบไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ผมหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพความแตกต่างในโลกปัจจุบันที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีหัวใจเข้มแข็ง มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดที่ถูกต้อง และมีความเป็นสากล ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ การจัดส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จะเกิดขึ้นได้จากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการเสริมประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็น ทั้งด้านการศึกษา การให้โอกาสในการแสดงออก การดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี รู้จักคัดกรอง วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

“ในวันเด็กทุกๆ ปีทำให้ผมนึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กอีกครั้ง ผมจึงขอเป็นพลังใจให้กับน้องๆ เด็กและเยาวชนทุกคน ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี และพลเมืองที่ดีของสังคม สร้างบ้านให้อยู่ในความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้บรรลุผลสำเร็จ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไป สุขสันต์วันเด็กครับ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.ศธ., รมช.ศธ. และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบของขวัญ เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ พร้อมทักทายและร่วมถ่ายภาพกับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการแกะสลักน้ำแข็งของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ เมืองฮาบิน สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปี 2567 นี้ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การประปานครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ AIA Healthiest School บริษัท คิง เพาเวอร์ บริษัท อีซูซุ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เดลินิวส์ มติชน เป็นต้น รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งมอบความสุข ปลุกความคิด ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ และเรียนอย่างมีความสุข ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบและภายในกระทรวงศึกษาธิการอย่างหลากหลาย ทั้งเกม จับสลาก แจกของรางวัล อุปกรณ์กีฬา อาหาร ขนมต่างๆ กว่า 100 บูธ พบกับศิลปินจากละครดัง “พรหมลิขิต” ทางช่อง 3 กิจกรรมการประกวด คลิป TikTok หัวข้อ “พลังซอฟต์เพาเวอร์ไทย…ครองใจทั่วโลก” การประกวดเรียงความ และยังมีกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้นั่งเก้าอี้ทำงานของรัฐมนตรีทั้งสองท่าน พร้อมรับของขวัญ ในกิจกรรมตามรอย …วังจันทรเกษม ปี 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากวังจันทรเกษมสู่กระทรวงศึกษาธิการ

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image