องค์กรครู เสนอ 3 ข้อ จี้นายกฯ เร่งแก้ทวงคืนสภาครู ยกร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่

องค์กรครูเสนอ 3 ข้อ จี้นายกฯ เร่งแก้ทวงคืนสภาครู ยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่-เร่งปฏิบัติการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ส.ค.ท.และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ 16 จังหวัด ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ชมรมครูภาคกลาง 27 จังหวัด และสมาพันธ์ครูภาคใต้ 14 จังหวัด ในฐานะองค์กรพัฒนาวิชาชีพครูและสังคม ได้เสวนา เพื่อหาทางออกในการแก้วิกฤตการศึกษาของชาติ ภายใต้หัวข้อ “99 ขุนพลปฏิวัติการศึกษาไทย : ผ่าวิกฤติการศึกษาไทย” ที่รัฐสภา เพื่อจัดทำข้อเสนอ แก้ปัญหาวิกฤตการศึกษา และได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ดำเนินการดังนี้

1.การทวงคืนสภาครู โดยขอให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และคำสั่ง 17/2560 เรื่องแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่ 7/2558 ทั้งนี้ ให้รัฐบาลดำเนินการตามหนังสือที่ นร 0401. 7/1 1372 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 7/2558 และฉบับที่ 17/2560 โดยด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2567 โดยให้นำ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 กลับมาใช้เป็นปกติ ซึ่งจะมีสัดส่วนของผู้แทนครูองค์กรต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการ

2.ให้รัฐบาลดำเนินการยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่รัฐบาลชุดก่อนเคยเสนอให้มีการพิจารณาในรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบ การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258 โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น

Advertisement

3.การปฏิวัติการศึกษาไทย ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน – ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง – มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะของพลโลก ในศตวรรษที่ 21 ด้านสถานศึกษา – กระจายอำนาจให้สถานศึกษาโดยยกฐานะให้เป็นนิติบุคคล อย่างสมบูรณ์แบบ – สร้างความเข้มแข็งให้กับทุกโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านกฎหมาย -ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับ – ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ฉุดรั้งการพัฒนาผู้เรียน ด้านโครงสร้าง – ลดจำนวนหน่วยงานที่อยู่เหนือสถานศึกษาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดภาระงาน สายบังคับบัญชา ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิชาชีพครู – ดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มีมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง – ปลูกฝังอุดมการณ์ จิตวิญญาณของความเป็นครู ด้านงบประมาณ – จัดสรรงบประมาณให้กับทุกโรงเรียนอย่างเพียงพอ เป็นธรรมและทั่วถึง – จัดสรรงบประมาณพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 และด้านอื่นๆ – จัดสรร นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการ ให้ครบทุกโรงเรียน และยกสถานะของครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ ให้มีความมั่นคงในวิชาชีพ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image