122 ส.ส.พท. ยื่นแก้รธน. เปิดช่องศาลชี้ขาดประชามติ มองควรทำ 2 ครั้ง ช่วยประหยัดงบ

‘เพื่อไทย’ ยื่นร่างรธน.เสนอแก้ม.256 ชงตั้ง ส.ส.ร. หวังให้ศาลรธน.ชี้ขาดต้องทำประชามติกี่ครั้ง มองทำสองครั้งช่วยประหยัดงบฯ จ่อยื่นแก้กม.ประชามติ 3 ประเด็น

เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 22 มกราคม ที่รัฐสภา พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค, นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค พร้อมคณะ แถลงกรณีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ….

นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ตนและ ส.ส.เพื่อไทย จำนวน 122 คน ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่คณะกรรมการชุดนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ แก้ไขปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่าง ในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำลังจัดทำรายงานสรุป เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเท่าที่รับทราบ มีข้อสรุปว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเสนอให้มีการทำประชามติ 3 ครั้ง

นายชูศักดิ์กล่าวว่า ครั้งที่ 1 จะเสนอถามประชาชน โดยยังไม่มีร่างแก้ไขต่อรัฐสภา ว่าสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ครั้งที่ 2 เมื่อมีร่างแก้ไขมาตรา 256 เสนอต่อรัฐสภา และร่างได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และครั้งที่ 3 เมื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นแล้ว โดยคณะทำงานของพรรค พท. เห็นว่า สาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มีการระบุว่า ให้ถามประชาชนก่อน ว่าต้องการจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และการถามประชาชนก่อน ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งอาจตีความได้ว่าสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อแก้ไขวิธีแก้รัฐธรรมนูญ และเพิ่มเติมหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกระบวนการ ส.ส.ร. ไปก่อนได้

Advertisement

นายชูศักดิ์กล่าวต่อว่า เมื่อรัฐสภาอนุมัติร่างแก้ไข มาตรา 256 ในวาระสามแล้ว จึงไปสอบถามประชาชน ว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยถามพร้อมไปกับคำถามที่ว่า เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ โดยขณะที่สอบถาม ก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่า ได้สอบถามประชาชนก่อนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หากทำได้เช่นนั้นก็สามารถลดการทำประชามติเหลือเพียงสองครั้ง ทำให้ลดภาระงบประมาณได้ 3 พัน-4 พันล้านบาท เราจึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าว ผู้ที่จะชี้ขาดคือศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมา สมาชิกตีความคำวินิจฉัยแตกต่างกันไป

นายชูศักดิ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่ และแนวปฏิบัติของศาลรัฐธรรมนูญ จะไม่ตอบคำถามหรืออธิบายรัฐธรรมนูญ จะทำหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัย โดยรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ แต่จะวินิจฉัยได้ ต้องมีคำร้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญ โดยจะต้องอ้างปัญหาความขัดแย้ง หรือความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องอำนาจหน้าที่ ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้ คือการที่ต้องถามประชามติของประชาชนก่อนว่า เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้น สามารถกระทำได้โดยเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ไปก่อน และเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 แล้ว จึงถามประชามติประชาชน ไปพร้อมกับการถามประชามติร่างแก้ไข มาตรา 256 ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องสอบถามประชาชนก่อน โดยที่ยังไม่ได้เสนอญัตติใดๆ ต่อรัฐสภาเลย

นายชูศักดิ์กล่าวว่า เหตุดังกล่าว พรรค พท. จึงเห็นควรให้เสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานรัฐสภา และหากยึดแนวทางที่ผ่านมา หากประธานรัฐสภาไม่บรรจุญัตติดังกล่าว ตามข้อเสนอของสำนักกฎหมายประธานรัฐสภา โดยอ้างว่าไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม แต่เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงต้องถามประชาชนก่อน โดยอ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่สมาชิกรัฐสภาเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา กรณีก็จะเกิดประเด็นความขัดแย้ง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา และหากเป็นเช่นนั้น พรรค พท. มีสิทธิที่จะเสนอประเด็นความเห็นดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา โดยขอให้ประธานรัฐสภา ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ และจะนำไปสู่คำตอบว่า จะต้องทำประชามติกี่ครั้ง

“พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจ และเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเข้าใจดีถึงความซับซ้อน ความเห็นที่แตกต่างกันในข้อกฎหมาย เจตนาที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อหาข้อยุติว่า ควรทำประชามติกี่ครั้ง หากสามารถหาคำตอบได้ว่า ทำประชามติเพียง 2 ครั้ง กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะมีความกระชับ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเกินความจำเป็น โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ปัญหาเกิดจากคำวินิจฉัยที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว จึงต้องทำให้เกิดความชัดเจนเท่านั้น หากในที่สุดแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยในเรื่องนี้ ก็จะถือว่าปัญหาการทำประชามติก็จะจบลง และทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม“ นายชูศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่า ไม่กังวลว่าจะถูกศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อนหรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า เราแก้มาตรา 256 และเพิ่มเติมคือเรื่อง ส.ส.ร. และหากไปถามประชาชนในตอนนั้น และหากในตอนนั้นยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เราคิดว่าแบบนี้จะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเราคิดว่าไม่ได้เป็นการขัดคำวินิจฉัยอะไร

ถามว่า จะมีการเสนอแก้ไขฎหมายร่าง พ.ร.บ.ประชามติร่วมด้วยหรือไม่ เพราะมีข้อกังวลเรื่องเสียงข้างมากสองชั้น อาจทำให้การทำประชามติไม่ผ่าน นายชูศักดิ์กล่าวว่า คณะทำงานของพรรคได้พูดคุยกับเลขาธิการพรรคแล้ว เรามีมติว่าจะขอแก้ไขกฎหมายประชามติด้วย และขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้ว โดยมีสามประเด็น คือ ประเด็นแรก แก้กฎหมายประชามติให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดา แต่มีเงื่อนไขว่า เสียงข้างมากนั้นต้องไม่ต่ำกว่าเสียงกว่าประสงค์ไม่ลงคะแนน ประเด็นที่สอง เราเสนอว่าประชามตินั้น อาจทำพร้อมกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นได้ เพื่อประหยัดงบประมาณ ประเด็นที่สาม ประชามติในอดีตส่วนใหญ่ใน คือการลงคะแนนโดยใช้บัตร แต่ต่อไปนี้ เราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้งนี้ เรากำลังเตรียมเสนอให้หัวหน้าพรรค และเลขาพรรคร่วมลงชื่อเสนอเป็นญัตติต่อรัฐสภา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image