โปรดเกล้าฯ ปรับปรุงเครื่องแบบองคมนตรี

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ปรับปรุงเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ.2560 ทั้งหมด 6 ชนิด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ.2560 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเครื่องแบบองคมนตรี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ. 2560”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ. 2527
มาตรา 4 เครื่องแบบองคมนตรี มี 6 ชนิด คือ
1. เครื่องแบบปกติกากีคอพับ
2. เครื่องแบบปกติขาว
3. เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
4. เครื่องแบบครึ่งยศ
5. เครื่องแบบเต็มยศ
6. เครื่องแบบสโมสร

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Advertisement

ทั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องแบบองคมนตรี คลิกอ่านต่อได้ที่นี่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image