โพล 84% ปัญหาหนักอกคนไทยคือคอร์รัปชั่น 74% บอกโจรผู้ร้ายชุกชุม

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,254 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 จากเหตุการณ์เรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนคนไทยไม่น้อย ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลประกอบแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและตรงประเด็น ดังนี้ 1. “5 ปัญหาหนักอกของคนไทย” ณ วันนี้ อันดับ 1.การทุจริต คอรัปชั่น 84.69% อันดับ 2.ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (โจรผู้ร้ายชุกชุม) 74.00% อันดับ 3.ความเป็นอยู่ที่ยากจน มีหนี้สิน 71.05% อันดับ 4.ความแตกแยก ขัดแย้งของผู้คน 68.18% อันดับ 5.การเมือง 64.99%

ส่วน 2. แนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม และสิ่งที่ประชาชนคิดว่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเหล่านี้ 2.1) การทุจริต คอรัปชั่น มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม คือ 1.ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 79.67% , 2. พัฒนาการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 76.56% , 3.มีระบบการตรวจสอบ ช่วยกันสอดส่องดูแล 69.46% ขณะที่ อุปสรรคในการแก้ปัญหา คือ 1.เศรษฐกิจไม่ดี สังคมเสื่อมโทรม 72.49% , 2.พฤติกรรม จิตสำนึก ความโลภ นิสัยส่วนบุคคล 66.03% , 3.เป็นผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย 65.71% ส่วนแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม คือ 1.จนท. ต้องเข้มงวดกวดขัน บทลงโทษต้องรุนแรง 70.02% , 2.มีสติ รอบคอบ ระมัดระวัง 65.31% ,3.พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 51.12% ส่วนอุปสรรคในการแก้ปัญหา คือ 1.ความยากจน สังคมเสื่อมโทรม 73.13% , 2.เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง บทลงโทษไม่รุนแรง 67.22% ,3.ยังมีปัญหาคนติดยา ค้ายาเสพติด 52.63%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2.3) ความเป็นอยู่ที่ยากจน มีหนี้สิน มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม อาทิ 1.รัฐมีนโยบายช่วยเหลือ จ้างงาน ลดภาษี 70.33% , 2.ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย 62.12% ,3.ปราบปรามเงินกู้นอกระบบ 59.35% ขณะที่ อุปสรรคในการแก้ปัญหา คือ 1.สภาพเศรษฐกิจฝืดเคือง ทำมาหากินลำบาก 71.77% , 2.ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกโกง 66.75% 3.พฤติกรรมส่วนบุคคล ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 63.72% 2.4) ความแตกแยก ขัดแย้งของผู้คน มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม อาทิ 1.ให้อภัย หันหน้าเข้าหากัน ร่วมมือกัน 69.70% ,2.มีคนกลาง เจรจาพูดคุย รับฟังซึ่งกันและกัน 61.24% ,3.ปลูกฝังค่านิยมที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ 53.75% ขณะที่ อุปสรรคในการแก้ปัญหา คือ 1.ทัศนคติ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 74.40% ,2.ถือทิฐิ เห็นแก่พวกพ้อง ไม่รับฟังความเห็น 59.81% ,3.ผู้ไม่หวังดี ยุยง ปล่อยข่าว สร้างกระแส 52.95% นอกจากนี้ 2.5) การเมือง มีแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม คือ 1.เสริมสร้างความปรองดอง หันหน้าเข้าหากัน 81.34% , 2.มีการเลือกตั้ง เป็นประชาธิปไตย 77.35% ,3.นักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เห็นแก่ส่วนรวม 63.88% ขณะที่อุปสรรคในการแก้ปัญหา อาทิ 1.นักการเมืองขาดจิตสำนึก เห็นแก่ผลประโยชน์ 82.54% ,2.นักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพล มีพรรคพวก เส้นสาย 80.22% , 3.การทุจริตคอรัปชั่น ซื้อสิทธิขายเสียง 65.39%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เด้งเข้าตาญี่ปุ่น! ‘แบงค์ ธิติ’ ถูกทาบเล่นซีรีส์ NHK
บทความถัดไปพสกนิกรไทย ร่วมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศแล้วนับ 4 ล้านคน