โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ‘ร้อยโทหญิง’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ‘ร้อยโทหญิง’

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479.

Advertisement

มีพระบรมราชโองกรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

ชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จุฑรัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567  เป็นปีที่9  ในรัชกาลปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image