‘หมออ๋อง’ ร่วมเปิดเวที ‘คนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา’ หวังสภาเป็นโมเดลแห่งความสุข

‘หมออ๋อง’ ร่วมเปิดเวที ‘คนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา’ พบบุคลากร มีไขมัน-กรดยูริกในเลือดสูง เกิดจากพฤติกรรมการกิน ไม่ออกกำลังกาย หวังสภาเป็นโมเดลแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา” พร้อมกล่าวว่า รัฐสภามุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะดีทุกมิติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาโครงการรัฐสภาร่วมใจ รวมพลังสร้างสุข ตามหลักการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จากข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ปี 2566 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อ NCDs ซึ่งพบว่า มีไขมันในเลือดสูง
  2. กลุ่มเสี่ยงป่วยโรค NCDs โดยพบความสมบูรณ์เม็ดเลือดไม่ปกติ และระดับกรดยูริกในเลือดสูง
  3. กลุ่มปกติ โรค NCDs สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงจาการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รวมทั้งความเครียดจากการทำงาน และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

นายปดิพัทธ์กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ทำให้เกิดเป็นโมเดลรัฐสภาองค์กรแห่งความสุขเพื่อขยายผลสู่ประชาชนต่อไป

Advertisement

ด้านน.ส.กัลยรัชต์ ขาวสำอางค์ รองเลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า โครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข ได้นำแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้านสุขกาย สบายใจ ไร้หนี้ ชีวีมีสุข ซึ่งจากการดำเนินโครงการ 5 เดือน ได้พัฒนานวัตกรรมไลน์ OA ‘หมอสภา’ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและการวางแผนดูแลสุขภาพในระยะยาว รวมถึงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ ชมรมออกกำลังกาย กิจกรรมให้คำปรึกษาบริการทางใจ กิจกรรมเพิ่มความรู้และสร้างความตระหนักต่อโรค NCDs นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ เกิดนักสร้างสุของค์กรผู้นำสุขภาพ 292 คน ในจำนวนนี้ ยกระดับเป็นบุคคลต้นแบบสร้างสุขรัฐสภาด้านสุขภาพกาย ใจที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของรัฐสภา ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ขณะที่ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรสุขภาวะ โดยเฉพาะในองค์กรซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อการมีสุขภาพดีของคนวัยทำงาน ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะให้ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย ใจ ปัญญา สังคม โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ

Advertisement
  1. พัฒนาองค์กรและพัฒนานักสร้างสุของค์กร สู่การเป็นนักสร้างสุขภาวะมืออาชีพ
  2. ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การจัดตั้งชมรมออกกำลังกาย เสริมทักษะสร้างสุขด้วยสติ กิจกรรมจิตอาสา
  3. พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้สุขภาพและนวัตกรรมสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาวะในรัฐสภา ล่าสุด พัฒนาหนังสือ “เส้นทางสู่ผู้นำสุขภาพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในการส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพกระจายสู่ชุมชนและสังคม

โดยผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ที่นี่ กด  มุ่งเป้าขยายผลไปยังกลุ่มสมาชิกรัฐสภา ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการฯ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากว่า 5,000 คน โดยหวังขยายผลต่อไปยังประชาชนทั่วไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image