ปลัดมท. มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน

ปลัดมท. มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) มอบนโยบายผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสำเร็จครัวเรือนตัวอย่าง โดยมี พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง SCG พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร ศอญ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารและนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับฟัง

Advertisment

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พร้อมด้วย พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ ร่วมมอบถังดักไขมันครัวเรือนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน จากนั้น ร่วมลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจัดการน้ำเสียและการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เสร็จแล้ว ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณศูนย์ราชการแห่งที่ 2

Advertisement

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เชิญชวนเหล่าผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยมาช่วยกันสนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริในการช่วยให้พี่น้องชาวเกาะสีชังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ลงพื้นที่เกาะแห่งนี้เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ซึ่งปัจจุบันที่เกาะสีชังมีการจำหน่ายน้ำในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงทำให้ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการให้มีน้ำดื่มราคาถูกให้กับพวกเรา

“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ท่านราชเลขานุการในพระองค์ มาดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมสนองพระราชดำริดังกล่าว ด้วยการขับเคลื่อนประชุมสนองงานสำคัญ ซึ่งเราได้รับงบประมาณกลางจากรัฐบาลเพื่อไปดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดำเนินการยกระดับการบริการเรื่องการไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะสีชัง ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้วัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ ทำให้ทราบว่าคุณภาพของน้ำเกาะสีชังมีระดับน้ำเน่าเสียที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ถึง 3.5 เท่า ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทะเล ซึ่งเราทุกคนต้องตระหนักในการรักษาความสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไป

Advertisement

“จึงขอให้พวกเราได้ร่วมมือกัน ทั้งพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องขยะมูลฝอย โดยมีการคัดแยกขยะครัวเรือน คัดแยกขยะเปียก จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อย่อยสลายขยะครัวเรือน ตลอดจนสามารถนำมาเป็นปุ๋ยหมักในการปลูกผักสวนครัว ซึ่งการคัดแยกขยะจะช่วยให้เกิดการแยกขยะรีไซเคิล จึงขอให้รวมตัวกันนำขยะรีไซเคิลไปขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเงินที่ได้จากขายขยะไปเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลที่เทศบาลตำบลโก่งธนู ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,700 คน ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลจากการการขายขยะเหล่านั้น และแปรสู่สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้งจากครัวเรือน โดยการจัดทำบ่อดักไขมันประจำครัวเรือน เพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำเน่าเสียสู่ท่อน้ำทิ้งโดยตรง” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร SCG มอบถังดักไขมันครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนนำไปติดตั้งในครัวเรือน โดยจะเป็นการนำจุลินทรีย์เข้าไว้ในถังเพื่อย่อยสลายของเสียสิ่งปฏิกูลตลอดจนดักจับไขมัน จึงขอแสดงความยินดีและดีใจที่วันนี้ทุกท่าน จะได้รับถังบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลไปยังทุกครัวเรือนในพื้นที่เกาะสีชัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทิ้งน้ำเสียไปยังท่อน้ำทิ้งโดยตรง และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ที่ได้ช่วยกันทำสิ่งที่ดี “Change for Good” ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของเรา ขอเป็นตัวแทนของพวกเราในการส่งมอบความปรารถนาดี อันเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พวกเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image