เปิด 72 รายชื่อ กมธ.พิจารณางบ’68 ฮือฮา! ก้าวไกล ชงชื่อ อ.วีระ ธีรภัทร ร่วมด้วย

เปิด 72 รายชื่อ กรรมาธิการ พิจารณางบ 68 เคาะแปรญัตติ 30 วัน

วันที่ 21 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย

คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน คือ 1.นายพิชัย ชุณหวชิร 2.นายจักรพงษ์ แสงมณี 3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 4.นางมนพร เจริญศรี 5.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 6.นายพงศกร อรรณนพพร 7.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ 8.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 9.นางนันทนา สงฆ์ประชา 10.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 11.นายอลงกต มณีกาศ 12 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี 13.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 14.นายไผ่ ลิกค์ 15.นายวราเทพ รัตนากร 16.นายซูการ์โน มะทา 17.นายวสวรรธน์ พวงพรศรี 18.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

พรรคก้าวไกล จำนวน 16 คน คือ 1.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 2.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
3.นายวรภพ วิริยะโรจน์ 4.นายศุภโชติ ไชยสัจ 5.นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ 6.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ 7.นายอิทธิพล ชลธราศิริ 8.นางสาวภคมน หนุนอนันต์ 9.นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ 10.นายเอกราช อุดมอำนวย 11.นางสาวรักชนก ศรีนอก 12.นายสหัสวัต คุ้มคง 13.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร 14.นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา 15.นายวีระ ธีระภัทรานนท์ 16.นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา

Advertisement

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน คือ 1.นายทรงยศ รามสูต 2.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล 3.นายวารุจ ศิริวัฒน์ 4.นายพัฒนา สัพโส 5.นายวัชระพล ขาวขำ 6.นายวิรัช พิมพะนิตย์ 7.นายพชร จันทรรวงทอง 8.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 9.นายธเนศ เครือรัตน์ 10.นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ 11.นายวรวงศ์ วรปัญญา 12.นายพนม โพธิ์แก้ว 13.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 14.นายสุรเกียรติ เทียนทอง 15.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 8 คน คือ 1.นายเอกราช ช่างเหลา 2.นายภราดร ปริศนานันทกุล 3.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี 4.นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ 5.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา 6.นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน 7.นางสุขสมรวย วันทนียกุล 8.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน คือ 1.นายองอาจ วงษ์ประยูร 2.นายวิริยะ ทองผา 3.นายอนุรัตน์ ตันบรรจง 4.นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ 5.นายอามินทร์ มะยูโช๊ะ

Advertisement

พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 4 คน คือ 1.นายวิชัย สุดสวาสดิ์ 2.นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง 3.นายปรเมษฐ์ จินา 4.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน คือ 1.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร 2.นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ 3.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน คือนายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน คือนายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 1 คน คือนายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาได้กำหนดการแปรญัตติเป็นเวลา 30 วัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image