‘บิ๊กตู่’เซ็นตั้ง ’39 ที่ปรึกษาป.ย.ป.’ บิ๊กนักธุรกิจ ผู้ว่าฯธปท. อธิการฯพรึ่บ ‘ธงทอง-เอกชัย’นั่งชุด’ปรองดอง’

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เซ็นคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการแต่ละคณะภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคณะภายใต้ป.ย.ป. เป็นไปอย่ารอบคอบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา นายกฯจึงให้เพิ่มเติมองค์ประกอบโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแต่ละคณะภายใต้ ป.ย.ป. จำนวน 39 คน ดังนี้

1.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
2.นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ 3.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 4.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 5.นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และ 6.นายอำพล จินดาวัฒนะ อดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ 1.นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการและประธานกรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2.นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3.นายไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 4.นายเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 5.นายเทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 6.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 7.นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) 9.นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 10.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาชิกสปท. 11.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตสปช. อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 12.นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี 13.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ14.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3.คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ 1.นพ.กำจร ตติยกวี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) 4.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) 5.นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6.นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7.นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 10.นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตสปช.และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 11.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12.นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) 13.นายสมคิด เลิศไพทูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 15.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 16.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

4.คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้แก่ 1.นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายอัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ 3.พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“คนจีน-ฮ่องกง-สิงคโปร์”แห่ซื้อบ้านแสนสิริที่เชียงใหม่เป็นบ้านหลังที่2
บทความถัดไปอินเดียทำสถิติ ส่งดาวเทียม 104 ดวง