ครม.ตั้ง ภรรยา พล.อ.ร่มเกล้า เป็นรองเลขาธิการนายกฯ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม อดีตรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.21 รอ.) ที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการรณ์ความไม่สงบบริเวณแยกคอกวัว ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. น.ส.วรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ2. นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2559 ดังนี้ 1. นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประธานกรรมการ 2. อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ 3. อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการ 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 6. ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ 7. นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายสมพร ใช้บางยาง ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แทนนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แทนนายชาติชาย สุทธิกลม ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายอธิคม อินทุภูติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) จำนวน 6 คน โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง ตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ 2. รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ 3. ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต 4. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 5. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม 6. นายสุทธิพล ทวีชัยการ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้วเป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พฤกษาปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เปิดทางพันธมิตรร่วมทุน
บทความถัดไปรัฐทุ่มงบกว่า 2.9 พันล้าน ช่วยภัยแล้ง ชี้ ไม่ใช่เงินกู้ แต่สร้างความเข้มแข็ง