“วีระศักดิ์”ยืนยันกลางเวทีเอชอาร์ซี ไทยยึดมั่น-ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ(ยูเอ็นเอชอาร์ซี) ณ สำนักงานสหประชาชาติ โดยนายวีระศักดิ์ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1.ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน 2.ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 3. ภาครัฐควรทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 4.ส่งเสริมการหารือและแนวทางที่สร้างสรรค์ในเวทีเอชอาร์ซี และ5.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฎิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ไทยได้เสริมสร้างศักยภาพภายในประเทศ หลังผ่านกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับรองแผนปฎิบัติการตามข้อแนะนำที่ไทยได้รับกลับมาปฏิบัติและที่ไทยได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจในระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยรอบที่ผ่านมา

ขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนและชุมชน ส่งเสริมสิทธิในการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบภูมิคุ้มกันของสังคม และรับประกันความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสรวมถึงการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน

ไทยยังคงให้ความสำคัญอย่างสูงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเรายังคงดำเนินการตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทั้งยังมีการขยายโอกาสให้ครอบคลุมไปถึงผู้อพยพ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีและการศึกษาถือเป็นพื้นฐานในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้คนสามารถที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสังคมที่อาศัยอยู่ได้อย่างมีความหมาย

IMG_6042

ในช่วงปีที่ผ่านมามีพัฒนาการทางบวกหลายอย่างเกิดขึ้นในไทย เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ไทยก็ได้ถอนข้อสงวนข้อ 4 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลุกปั่นให้มีการสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติ

และเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีได้ให้การรับรองข้อมติเกี่ยวกับคำแนะนำและมาตรการมาตรการในการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติในประเทศ ซึ่งจะทำให้เด็กไร้สัญชาติกว่า 80,000 คนสามารถขอสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายสัญชาติ

ขณะที่ในปลายปีที่แล้ว ศาลเยาวชนและครอบครัวจ.เชียงรายได้มีคำสั่งคุ้มครองเด็กชายโซมาเลียอายุ 16 ปีที่หลบหนีจากกลุ่มติดอาวุธ ขณะนี้เด็กชายคนดังกล่าวอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูเป็นเวลาหนึ่งปี และสามารถที่จะเข้าเรียนได้ถูกต้องตามกฏหมาย และกำลังอยู่ระหว่างการรอเพื่อจะได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม

เมื่อเดือนที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการข้อเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมืองและการจัดตั้งระบบคัดกรองคนเข้าเมือง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือกันต่อไปเพื่อวางระบบที่จะช่วยให้สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง

และเพื่อป้องกันเด็กที่เปราะบาง มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็กในจังหวัดหลักๆ หลายแห่งของไทยเพื่อป้องกันและปราบปรามการแสวงประโยชน์จากเด็กและดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่าย เผยแพร่หรือมีสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในความครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญา

IMG_6002

ขณะนี้ประเทศไทยที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งได้รับการรับรองโดยการลงประชามติของประชาชน ซึ่งเน้นย้ำหลักการของสิทธิที่เท่าเทียมกัน การคุ้มครองตามกฎหมาย การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามการทรมาน และเสรีภาพในการนับถือศาสนา

นี่คือส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าที่เราทำในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รัฐบาลไทยจะทำอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเอชอาร์ซีในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายวีระศักดิ์มีกำหนดหารือกับนายโรเบิร์ต กลาสเซอร์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอุรุกวัย และขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยการลดอาวุธ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คำสั่งสำนักพระราชวัง ลงโทษไล่ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ออกจากราชการ
บทความถัดไป“ทรัมป์” ลุยหั่นงบประมาณ หาเงินโปะขึ้นงบทหารปีหน้า10%