“เรืองไกร” จ่อร้อง กกต.สอบ 9 รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ถือหุ้น เข้าข่ายขัด รธน.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับ ปรากฏว่าในบทเฉพาะกาล มาตรา 264 วรรคสอง บัญญัติว่า หากรัฐมนตรีใดมีลักษณะต้องห้าม ต้องพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งในกรณีที่พบคือ มาตรา 170 (5) รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 (5) บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 ซึ่งแยกได้ 2 กรณี คือ 1.กรณีการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 ซึ่งโยงไปถึงมาตรา 184 (2) ที่ระบุว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2.กรณีการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 187 ที่ระบุว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

นายเรืองไกรกล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช.พบว่า มีรัฐมนตรีที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 9 ราย ซึ่งมีแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 12-14/2553 และคำวินิจฉัยอื่นที่เกี่ยวข้องไว้เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว และโดยที่มาตรา 170 วรรคสาม กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย ทั้งนี้ กรณีที่พบข้อมูลจากการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ของรัฐมนตรีทั้ง 9 รายจึงเป็นเหตุที่ต้องยื่นหนังสือร้องขอให้ กกต.ทำการตรวจสอบโดยเร็วต่อไป และเป็นกรณีที่เคยเกิดขึ้นคล้ายกับรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลก่อนๆ ที่เคยมีการร้องให้ กกต.ตรวจสอบมาแล้ว ดังนั้น ตนจะไปยื่นหนังสือร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จำนวน 9 ราย ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งตามความในมาตรา 264 วรรคสอง ประกอบมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ศูนย์ราชการ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ

บทความก่อนหน้านี้‘ภูมิธรรม’ชำแหละ คสช.บริหารผิดพลาดจนทุกฝ่ายรุมจวก จี้หยุดสร้างภาระ คืนเสรีภาพ ปชช.
บทความถัดไปป่วน!! ‘ภาวิช’ แจงเปลี่ยนที่ประชุมสภา ม.นครพนม 3 ครั้ง เหตุไอ้โม่งโทรป่วนโรงแรม อ้างมีชุมนุมทางการเมือง