ประกาศแล้ว! กฎหมายโอน1.1หมื่นล้านจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นงบกลาง

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๗ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บางรายการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(คลิกที่นี่)


ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้ เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และโดยที่การโอน งบประมาณรายจ่ายต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มี ๖ มาตรา  จำนวน ๑๑,๘๖๖,๕๑๒,๓๐๐ บาท

บทความก่อนหน้านี้ธุรกิจจีนแห่ลงทุนอสังหาฯไทย มองจุดเปลี่ยนต้นทุนสร้างคอนโดลดเกือบครึ่ง
บทความถัดไปคืบหน้าฝ้าเพดานเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถล่มเจ็บ3 รถเก๋งจอดแสดงพังเสียหาย4คัน