โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ศาสตราจารย์จากจุฬาฯ 3 ราย -ม.ขอนแก่น 3 ราย

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (๑๘ ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. รองศาสตราจารย์ประวิตร เจนวรรธนะกุล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

๓. รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ จิตการค้า ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัย ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีรายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒. รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุนนาค ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. รองศาสตราจารย์เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วนทั ี่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วธ.รวบรวมข้อมูลดัน ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ สู่บัญชีเบื้องต้นมรดกโลก
บทความถัดไป191นำปปง.ยึดทรัพย์เจ้าของบ.ทัวร์ศูนย์เหรียญมูลค่า 300 ล้านบ.