วิษณุ ย้ำ หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศ เจอ มาตรการทางปกครอง

(แฟ้มภาพ)

กรรมการปฏิรูป 13 ด้าน รับทราบยกร่างระเบียบประชุม-วิธีการรับฟังความเห็นให้เห็นร่างแรก ธ.ค.นี้ย้ำ ใช้มาตรการทางปกครอง จี้หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม

เมื่อ‪เวลา 14.00 น. วันที่ 7 กันยายน ‬ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน ว่า ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบร่างระเบียบ 2 ฉบับได้แก่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่จะต้องแยกย้ายกันไปดำเนินการตามคณะนั้นๆ และระเบียบที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการยกร่างแผนปฏิรูปการรับฟังคิดเห็น โดยจะใช้ทุกรูปแบบทั้งการลงพื้นที่ไปรับฟังความเห็นประชาชน การเชิญส่วนราชการมาพบเพื่อชี้แจงและการลงไปพบกับกลุ่มมวลชนเอ็นจีโอ รวมทั้งนำรายละเอียดขึ้นประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นต่างๆ
นายวิษณุกล่าวว่า คณะกรรมการแต่ละคณะได้รับทราบแหล่งข้อมูลที่จะเป็นเนื้อหานำไปสู่การยกร่าง ที่มาจาก 3 ทางคือ สิ่งที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้แล้วตามมาตรา 257,258,259 และ 260 ซึ่งระบุไว้รายละเอียดของการปฏิรูปเอาไว้ในเรื่องนั้นๆ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเป็นต้น ข้อมูลที่มาจากสิ่งที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แลสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้ศึกษาไว้ และสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปคิดรับฟังมาจากประชาชน 130 – 140 เรื่อง ซึ่งการยกร่างแผนนั้น คณะกรรมการแต่ละคณะจะนำทั้ง 3 ส่วนนี้มาผสมกัน ยกร่างเป็น 13 แผน และอาจจะบูรณาการให้เหลือเพียงแค่แผนเดียวออกเป็น 13 ด้านโดยต้องดำเนินการร่างแรกให้เสร็จภายใน 90 วัน หรือในเดือนธันงาคมนี้ เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งปรับแก้ไขได้เพื่อให้พร้อมประกาศใช้ภายใน 8 เดือน หรือเดือนเมษายน2561 ซึ่งหน่วยราชการจะต้องปฏิบัติตามในขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปจะคอยติดตามเป็นพี่เลี้ยงว่ามีข้อติดขัดตรงไหนหาแผ่นไม่ดีก็จะได้มีการแก้ไข


นายวิษณุกล่าวว่า หากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปจะใช้วิธีการแนะนำ เนื่องจากบางครั้งอาจจะมีการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยไม่รู้แต่เป็นเพราะความเคยชินต้องขอแนะนำให้แก้ไขโดยไม่พยายามไปกำหนดบทลงโทษ แต่หากยังพูดไม่รู้เรื่องและจงใจไม่ทำตามก็จะมีมาตรการทางปกครอง เช่น หากอธิบดีบอกว่าทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทำและเปลี่ยนให้ไปเป็นผู้ตรวจแทน แต่หากไปกระทำตรงข้ามจากหน้ามือเป็นหลังมืออาจใช้มาตรการรุนแรงไปถึงขั้นใช้กฎหมาย แต่กว่าจะถึงขั้นนั้น เชื่อว่าทุกคนก็คงยอมปฏิบัติตามอยู่แล้ว เพราะรัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับคนที่ไม่ทำตามเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายตัดงบประมาณ

อาจใช้การจูงใจให้รางวัลหน่วยงานที่เต็มใจปฏิบัติตามและได้ผลเป็นอย่างดีทั้งนี้หากหน่วยนามทบวงกรมคิดว่ามีเรื่องใดที่เกิดข้อติดขัดและไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้สามารถบอกมาที่คณะกรรมการเพื่อปรับแก้ได้เพราะแผนปฏิรูปนั้นแก้ไขได้โดยง่าย